Návrh změn č. 1/2014 až 4/2014 Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu)

29.09.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Sdělení

Energetický regulační úřad opakovaně zveřejňuje Návrh změn č. 1/2014 až 4/2014 Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., a PREdistribuce, a.s., ke schválení. Návrh změn Pravidel byl zveřejněn již v dubnu 2014, nicméně následně všichni provozovatelé svou žádost modifikovali (s ohledem na akceptaci některých připomínek), čímž však bylo zjištěno, že finální znění článků dotčených změnami má znít jinak, než jak bylo provozovateli uvedeno v původní žádosti (žadatelé tedy nedostatečně specifikovali, jaké změny mají být v Pravidlech provedeny). Vzhledem k tomu, že dotčené subjekty mohly být touto skutečností uvedeny v omyl (mohly nabýt odůvodněné přesvědčení, že se ve změnách specifikovaných provozovateli zrcadlí finální znění konkrétních částí Pravidel), přistoupil Energetický regulační úřad k opakovanému zveřejnění Návrhu změn Pravidel.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Provozovatelé žádají v textu Pravidel o schválení pouze těch změn, které jsou barevně vyznačeny (ostatní text tedy není předmětem schvalovacího řízení). ERÚ proto akcentuje, že na připomínky směřující mimo text dotčený změnami nebude brán zřetel. Vzhledem k tomu, že rozsah změn v Pravidlech je u všech provozovatelů zcela identický (rozdíl je pouze v identifikačních údajích jednotlivých provozovatelů), je zde vyvěšen pouze Návrh změny Pravidel společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Připomínky je možné zaslat do 13. října 2014. Připomínky je možné zasílat na adresu zdenek.petak@eru.cz nebo pavel.longin@eru.cz.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.21 MB
Typ: pdf
Velikost: 973.78 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.76 MB
Typ: pdf
Velikost: 398.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon