Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) doručený společností České teplo s.r.o.

Pravidla provozování distribuční soustavy

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) doručený společností České teplo s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 30. května 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Upozorňujeme, že společnost České teplo s.r.o. zaslala návrhy řádu pro tři lokání distribuční soustavy (LDS) a to LDS Dobřichovice, LDS Globus Ostrava, Plesná a LDS Obytný soubor na Šafránce. Připomínky lze podle výše uvedených pravidel zasílat ke kterémukoliv zde zveřejněnému návrhu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 123.74 KB
Typ: pdf
Velikost: 257.79 KB
Typ: pdf
Velikost: 616.52 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.83 MB
Typ: pdf
Velikost: 177.74 KB
Typ: pdf
Velikost: 286.46 KB
Typ: pdf
Velikost: 123.65 KB
Typ: pdf
Velikost: 257.45 KB
Typ: pdf
Velikost: 616.92 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.83 MB
Typ: pdf
Velikost: 178.17 KB
Typ: pdf
Velikost: 286.89 KB
Typ: pdf
Velikost: 123.94 KB
Typ: pdf
Velikost: 249.2 KB
Typ: pdf
Velikost: 616.93 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.83 MB
Typ: pdf
Velikost: 177.81 KB
Typ: pdf
Velikost: 286.47 KB

Obsah

Sdílejte