NÁVRH PPS REGIONU PRO PROVOZ SOUSTAVY STŘEDNÍ EVROPA na zřízení regionálních koordinačních center v souladu s článkem 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k dokumentu „NÁVRH PPS REGIONU PRO PROVOZ SOUSTAVY STŘEDNÍ EVROPA na zřízení regionálních koordinačních center v souladu s článkem 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou".

Konzultované dokumenty:

NÁVRH PPS REGIONU PRO PROVOZ SOUSTAVY STŘEDNÍ EVROPA na zřízení regionálních koordinačních center v souladu s článkem 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (PDF, 1041 kB)

CENTRAL EUROPE SYSTEM OPERATION REGION TSOs' proposal for the establishment of regional coordination centres in accordance with Article 35 of the Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (PDF, 1037 kB)

NÁVRH PPS REGIONU PRO PROVOZ SOUSTAVY STŘEDNÍ EVROPA na zřízení regionálních koordinačních center, doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 31. července 2020 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu pavel.simoncik@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Sdílejte

Share icon