Návrh podmínek pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek na základě čl. 39 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „Návrh podmínek pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek" zaslaný na základě čl. 39 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy Energetickému regulačnímu úřadu společností OTE, a.s. ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 27. listopadu 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se „Návrhu podmínek pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek" netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením „Návrhu podmínek pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek" dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „Návrh podmínek pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části „Návrhu podmínek pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek". Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte