Návrh metodiky výpočtu plánovaných výměn plynoucích z jednotného propojení vnitrodenních trhů

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu metodiky výpočtu plánovaných výměn plynoucích z jednotného propojení vnitrodenních trhů podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 56 nařízení Komise (EU) 2015/1222 z 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Konzultovaný dokument:

Návrh metodiky výpočtu plánovaných výměn plynoucích z jednotného propojení vnitrodenních trhů podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 56 nařízení Komise (EU) 2015/1222 z 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (PDF; 546 kB)

All TSOs' proposal for a Methodology for Calculating Scheduled Exchanges resulting from single intra-day coupling in accordance with Article 56 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (PDF; 381 kB)

Návrh metodiky výpočtu plánovaných výměn plynoucích z jednotného propojení vnitrodenních trhů podaný všemi provozovateli přenosových soustav, doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 257 02 556, v souladu s článkem 56 nařízení Komise (EU) 2015/1222 z 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 15. června 2018 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu pavel.simoncik@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Sdílejte