Návrh Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 doručený společností ČEZ Distribuce, a. s. na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ VÝROBEN A AKUMULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY" zaslaný na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu společností ČEZ Distribuce, a. s. ke schválení.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument nahrazuje původní dokument „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631", který Energetický regulační úřad zveřejnil v rámci Veřejného konzultačního procesu dne 29. května 2018.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 4. října 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

Písemně

Ústně do protokolu

V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz

Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá v textu návrhu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 o schválení pouze těch změn, které jsou barevně vyznačeny (ostatní text tedy není předmětem schvalovacího řízení). Energetický regulační úřad proto akcentuje, že na připomínky směřující mimo text dotčený změnami nebude brán zřetel.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením návrhu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ VÝROBEN A AKUMULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte