Návrh Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 doručený společností České teplo s.r.o. na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokumenty „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631" zaslané na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu společností České teplo s.r.o. ke schválení. Společnost České teplo s.r.o. zaslala návrhy řádu pro tři lokání distribuční soustavy (LDS) a to LDS Dobřichovice, LDS Globus Ostrava, Plesná a LDS Obytný soubor na Šafránce. Připomínky lze podle uvedených pravidel zasílat ke kterémukoliv zde zveřejněnému návrhu.

LDS Dobřichovice

LDS Globus Ostrava, Plesná

LDS Obytný soubor na Šafránce

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 17. srpna 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

Písemně

Ústně do protokolu

V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz

Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte