Návrh Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 doručený společností Avia Energo, s.r.o. na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY Avia Energo s.r.o.  Příloha 4 Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele lokální distribuční soustavy" zaslaný na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě Energetickému regulačnímu úřadu společností Avia Energo, s.r.o. ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 30. listopadu 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

Písemně

Ústně do protokolu

V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz

Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY Avia Energo s.r.o.  Příloha 4 Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele lokální distribuční soustavy" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části PRAVIDEL PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY Avia Energo s.r.o.  Přílohy 4 Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele lokální distribuční soustavy". Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte