Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021–2030

Konzultační proces k návrhu Řádu provozovatele přepravní soustavy

Energetický regulační úřad na základě § 17e odst. 7  písm. d) energetického zákona zveřejnuje návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021–2030 doručený provozovatelem přepravní soustavy, společností NET4GAS, s.r.o. (Praha 4-Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14021, IČ 27260364).

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 26. listopadu 2020 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 58k odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit stávající nebo případný budoucí uživatel přepravní soustavy, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být desetiletým plánem rozvoje přepravní soustavy přímo dotčeny, připomínkami bez odůvodnění, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Obsah

Sdílejte

Share icon