Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2022

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2022 ze dne 10. května 2022, reaguje na novelu energetického zákona (zákon č. 176/2022 Sb.), kterou dochází ke změně regulace činnosti dodavatele poslední instance. Zákon zavádí regulaci formou závazného postupu pro tvorbu ceny dodavatele poslední instance.

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k tomuto návrhu cenového rozhodnutí. Veřejný konzultační proces je v souladu s energetickým zákonem (§ 17e odst. 5) zkrácen na 5 pracovních dnů.

 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu změny CR 2022 je prostřednictvím e‑mailové adresy plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – změna CR 2022 DPI“.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu změny CR 2022 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 29. července 2022.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo "neveřejné" apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Typ: docx
Velikost: 48.23 KB

Sdílejte