Nařízení ER

NC ER je nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.

Nařízení bylo zveřejněno dne 28. listopadu 2017 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost dne 18. prosince 2017.

Cílem nařízení je zachovat bezpečnost provozu, zabránit šíření či zhoršení mimořádné události a zamezit rozsáhlému narušení či zamezit stavu blackoutu, jakožto i umožnit účinnou a rychlou obnovu elektrizační soustavy po nouzovém stavu či stavu blackoutu. Toto nařízení stanoví kodex sítě, který vymezuje požadavky týkající se:

a) řízení nouzového stavu, stavu blackoutu a stavu obnovy provozovateli přenosových soustav;

b) koordinace provozu soustavy za nouzového stavu, stavu blackoutu a stavu obnovy v celé Unii;

c) simulací a zkoušek, které mají zaručit spolehlivou, účinnou a rychlou obnovu navzájem propojených přenosových soustav a jejich návrat z nouzového stavu či stavu blackoutu do normálního stavu;

d) nástrojů a zařízení, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné zaručit spolehlivou, účinnou a rychlou obnovu navzájem propojených přenosových soustav a jejich návrat z nouzového stavu či stavu blackoutu do normálního stavu.

Regulační aspekty podle čl. 4 odst. 2 NC ER

Regulační aspekty podle článku 4 odst. 2 NC ER předkládá provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS, a.s., v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES, Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen ERÚ) ke schválení.

Tyto regulační aspekty je možné najít ve společném dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení podle čl. 4 odst. 2" schváleném v původní verzi rozhodnutím ERÚ ze dne 28. 6. 2019 a v aktualizovaných verzích rozhodnutím ze dne 1. 4. 2020 a rozhodnutím ze dne 19. 5. 2020, v rámci kterých přibyl aktualizovaný seznam významných uživatelů sítě s vysokou prioritou podle ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. d), respektive plán zkoušek podle ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. g).

Nejaktuálnější znění ze dne 19. 5. 2020 je dostupné zde. Rozhodnutí ERÚ k verzi ze dne 19. 5. 2020 je možné najít zde.

Z dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení podle čl. 4 odst. 2" zároveň vyplývá, že:

a)  regulační aspekty podle čl. 4 odst. 2 písm. a), tedy podmínky, za nichž může na smluvním základě v souladu s čl. 4 odst. 4 působit jako poskytovatel služeb obrany soustavy;

b)  regulační aspekty podle čl. 4 odst. 2 písm. b), tedy podmínky, za nichž může na smluvním základě v souladu s čl. 4 odst. 4 působit jako poskytovatel služeb obnovy soustavy;

jsou součástí pravidel provozování přenosové soustavy (Kodex přenosové soustavy), které je možné najít na webových stránkách společnosti ČEPS, a.s., https://ceps.cz/cs/kodex-ps.

c)  u čl. 4 odst. 2 písm. c) nevyplývá nová povinnost pro významné uživatele sítě v elektrizační soustavě ČR;

d)  seznam významných uživatelů sítě podle čl. 4 odst. 2 písm. d) je přílohou č. 1 aktualizovaného dokumentu schváleného rozhodnutím ERÚ ze dne 1. 4. 2020 i 19. 5. 2020 je dostupný zde;

e)  pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností podle čl. 4 odst. 2 písm. e), která byla ERÚ schválena rozhodnutím ze dne 14. 5. 2019, jsou součástí separátního dokumentu dostupného zde;

f)  zvláštní pravidla pro zúčtování odchylek a zúčtování týkajícího se regulační energie podle čl. 4 odst. 2 písm. f.) byla doručena operátorem trhu s elektřinou, společností OTE, a.s., jakožto pověřenou entitou; tento separátní dokument byl schválen rozhodnutím ze dne 15. 4. 2019 a je dostupný zde;

g)  plán zkoušek podle čl. 4 odst. 2 písm. g) je přílohou č. 2 aktualizované verze společného dokumentu schváleného rozhodnutím ERÚ ze dne 19. 5. 2020 a je dostupný zde.

Dokumenty zmíněné v písmenech d) až g) jsou rovněž dostupné ve článcích níže.

Obsah

Sdílejte

Share icon