MV Elektrárna, spol. s r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Datum

Číslo jednací: 05410-16/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání tří přestupků ve vícečinném souběhu různorodém, kterých se dopustil v postavení držitele licence na výrobu elektřiny č. 110303885, a to přestupku dle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona tím, že v době od 15. prosince 2016 do 23. září 2017 v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny technických parametrů výrobny elektřiny evidenční číslo 1 s názvem MVE ODRA, nepředložil doklady o těchto změnách a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dále přestupku dle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů stávající výrobny elektřiny s názvem MVE ODRA zahájil v období nejpozději od 15. prosince 2016 do 23. září 2017 výkon licencované činnosti v této stávající výrobně elektřiny před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence č. 110303885, a dále přestupku dle § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil porušením § 11 odst. 1 písm. c) energetického zákona tím, že v období nejpozději od 14. prosince 2016 do 23. září 2017 nesplnil povinnost zajistit, aby k výkonu licencované činnosti ve výrobně elektřiny s názvem MVE ODRA byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, neboť bezpečnost elektrických zařízení používaných v této výrobně k výrobě elektřiny nebyla v rozporu s bodem 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, před uvedením do provozu osvědčena revizním technikem.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MV Elektrárna, spol. s r.o., se sídlem U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 26791501

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2018

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte