Metodiky, podmínky a hodnoty obsažené v dohodách o provozování synchronně propojené oblasti podle článku 118 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Metodikám, podmínkám a hodnotám obsaženým v dohodách o provozování synchronně propojené oblasti podle článku 118 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Konkrétně jsou to následující Metodiky, podmínky a hodnoty:

1. Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně pravidel dimenzování FCR v souladu s článkem 153 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017 kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (PDF, 399 kB)

All CE TSOs' proposal for the dimensioning rules for FCR in accordance with Article 153(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (anglická verze) (PDF, 392 kB)

2. Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně limitů pro rozsah výměny a sdílení FRR mezi synchronně propojenými oblastmi v souladu s článkem 176 odst. 1 a článkem 177 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017 kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (PDF, 282 kB)

All CE TSOs' proposal for the limits on the amount of exchange and sharing of FRR between synchronous areas in accordance with Article 176(1) and Article 177(1) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (anglická verze) (PDF, 288 kB)

3. Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně limitů pro rozsah výměny a sdílení RR mezi synchronně propojenými oblastmi v souladu s článkem 178 odst. 1 a článkem 179 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017 kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (PDF, 281 kB)

All CE TSOs' proposal for the limits on the amount of exchange and sharing of RR between synchronous areas in accordance with Article 178(1) and Article 179(1) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (anglická verze) (PDF, 289 kB)

Metodiky, podmínky a hodnoty obsažené v dohodách o provozování synchronně propojené oblasti, doručené společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556  podle článku 118 nařízení Komise (EU) č. 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 18. října 2018 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu pavel.simoncik@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Sdílejte