meridian solární park II s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 07547-6/2014-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. KO-07547/2014-ERU s účastníkem řízení, jakožto držitelem licence na výrobu elektřiny pro provozovnu „meridian solární park II s.r.o." umístěnou v katastrálním území Prostějov v obci Prostějov na p. č. 6615/1, 3, 4, 6 – 13 a 6609/1-3, v části podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně technických parametrů výše uvedené provozovny, ke které došlo v důsledku výměny 19 kusů fotovoltaických panelů typu SF 160-24-1M 195 za 19 kusů fotovoltaických panelů typu SF 160-24-1M 190 dne 22. října 2013, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu nejdříve ode dne 22. října 2013 do dne 31. března 2014 změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 energetického zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence v části instalovaného výkonu provozovny, v části podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. c) energetického zákona nezajistil, aby k výkonu licencované činnosti výroby elektřiny bylo používáno technické zařízení, které splňuje požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, když v revizních zprávách předložených Energetickému regulačnímu úřadu v rámci kontroly nebylo uvedeno, že 19 kusů fotovoltaických panelů typu SF 160-24-1M 190, které byly v období od 22. října 2013 do 1. dubna 2014 součástí nízkonapěťové části výrobny, jsou typu SF 160-24-1M 190 a zda je tato část z hlediska bezpečnosti schopná provozu, v části podezření ze spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů výše uvedené provozovny nejdříve dne 22. října 2013 neoprávněně zahájil výkon licencované činnosti v téže provozovně přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence  se  zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost meridian solární park II s.r.o., se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, IČ: 290 54 745

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon