Filtrování výpisu dotazů

Výstupy
Rok

Výpis dotazů

Řídící skupina projektu CZ-SK-HU Market Coupling (MC) diskutovala poslední vývoj projektu a přivítala pokračující nadšení a plné nasazení všech účastníků. Tito společně s řídící skupinou akceptují přání účastníků trhu ohledně dostatečné informovanosti a poskytnutí přiměřené doby na přípravu před samotným spuštěním MC. Řídící skupina proto souhlasí s organizací workshopů v každé zemi v průběhu první poloviny června, kde budou představeny, spolu s detailním harmonogramem a významnými milníky projektu, informace a vzdělávací materiály nutné pro úspěšné obchodování na propojených trzích. Řídící skupina dále analyzuje nedávno přijatou žádost účastníků trhu zahájit MC až po letních prázdninách.

V současné době dokončil Energetický regulační úřad, v rámci ochrany práv spotřebitele, kontrolní šetření u šestadvaceti subjektů, držitelů licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jehož předmětem bylo prověření plnění povinnosti včasného zveřejňování cen za dodávku elektřiny a plynu a jejich změn podle § 11a odst. 1 energetického zákona. Zákon dodavatelům nařizuje uveřejňovat změny cen plynu a elektřiny pro domácnosti a podnikající fyzické osoby způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Podle kontrolních závěrů Energetického regulačního úřadu nesplnilo povinnost včasného zveřejnění změny cen za dodávku elektřiny nebo plynu 10 z kontrolovaných společností.

Pod vedením Energetického regulačního úřadu byla zahájena 2. února 2012 práce projektového týmu, složeného z interních specialistů a externích odborníků, který má za úkol analyzovat současný stav a navrhnout nové podmínky podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) v souladu s naší i evropskou legislativou.

Dne 30. května 2011 bylo odsouhlaseno národními regulátory (MEH, ERÚ,ÚRSO) provozovateli přenosových soustav (MAVIR, ČEPS, Slovenská elektrizačná prenosová sústava) a organizátory trhů s elektřinou (HUPX, OTE, OKTE) Maďarska, České republiky a Slovenské republiky Memorandum o porozumění pro spolupráci při vytváření funkčního, propojeného a integrovaného evropského vnitřního trhu s elektřinou.