Datum

Číslo jednací: 12180-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 1. listopadu 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Třanovice – vjezd do RWE, podzemní zásobník RWE Gas Storage, vedle parcely č. p. 279, katastrální území Třanovice, okres Frýdek-Místek zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „VVTL plynovod DN 500, PN 63, Třanovice – hranice ČR/Polsko, 2. etapa" pro stavební objekt „SO 1/5 Rozšíření místní komunikace", kdy při provádění těchto prací došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Lesostavby Frýdek-Místek a. s., se sídlem Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek, IČ: 45193118
Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte