KR08913 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu nadzemního vedení elektrického zařízení

Číslo jednací: 07581-13/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s povinností stanovenou ust. § 46 odst. 8 písm. c) a ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ochranném pásmu nadzemního vedení elektrického zařízení prováděl zemědělské práce, při kterých došlo k poškození sloupu elektrického vedení a elektrického vedení, čímž se dopustil správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m), za což mu byla uložena pořádková pokuta podle ust. § 91a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 28. 8. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 854.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon