KR02213 - rozhodnutí k neoznámení změn technických parametrů stávající provozovny (licence)

Datum

Číslo jednací: 00545-11/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence na výrobu elektřiny nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost zakotvenou v ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence spočívající ve změně technických parametrů stávající provozovny podle ust. § 5 výše uvedeného zákona, a nepředložil o nich doklady, a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a zároveň se dopustil porušení ust. § 9 odst. 5 výše uvedeného zákona, a to tím, že po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil výkon licencované činnosti v této provozovně přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.07 MB

Obsah

Sdílejte