Číslo jednací: 10080-4/2012-ERU

Účastník řízení prováděl dne 24. srpna 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Beskydská u domu č. p. 63, katastrální území Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – II. etapa, stoka A", kdy při provádění výkopových prací prostřednictvím strojní mechanizace a při instalaci pažení došlo k sesuvu boku výkopu na středotlaký plynovod PE d 40 a k jeho vytržení z T-kusu, kterým byl daný úsek plynovodu připojen k hlavnímu plynovodnímu řadu, dne 17. srpna 2011 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Potoční u domu č. p. 339, katastrální území Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – II. etapa", kdy při výkopu kanalizační přípojky pro dům č. p. 339 v blízkosti kanalizační šachty S211 došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32 a dále prováděl dne 18. října 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Beskydská u domu č. p. 69, katastrální území Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – II. etapa, stoka A", kdy při provádění výkopových prací prostřednictvím strojní mechanizace v hloubce cca 4,5 m pod povrchem došlo při vyzvedávání zeminy ke kontaktu lžíce stroje s již obnaženým středotlakým plynovodem PE d 40 a k jeho poškození. Uvedenými činnostmi v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost provozu plynovodů v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikty podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 25890981
Datum nabytí právní moci: 13. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.52 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon