Konzultace k vyhlášce o podrobnostech udělování licencí

07.01.2022, aktualizováno 08.04.2022
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad zahajuje v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Návrh novely vyhlášky

Změna přílohy 12

Změna přílohy 13

Změna přílohy 15

Změna přílohy 16

Změna přílohy 17

Změna přílohy 18

Změna přílohy 19

Změna přílohy 20

Příloha 25

Příloha 26

Příloha 27

Příloha 28

Předmětem konzultačního procesu je návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích včetně příloh.

Pravidla konzultačního procesu

1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhům vyhlášky je prostřednictvím e-mailové adresy licencni.vyhlaska@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – licenční vyhláška".

2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

3. Připomínky musí být zaslány v členění: (A.) připomínka, (B.) odůvodnění připomínky, (C.) označení konkrétního ustanovení návrhu vyhlášky, k němuž je připomínka vznesena, (D.) způsob promítnutí připomínky do konzultovaného návrhu vyhlášky.

4. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.

5. Lhůta pro podání připomínek je do 23. ledna 2022 23:59.

6. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".

7. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

8. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

Připomínky jsou zveřejněny v rámci záložky Vypořádání přípomínek.

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek vzešlých z konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky zde.

Sdílejte

Share icon