Informace pro účastníky trhu

S ohledem na významný potenciální dopad na účastníky trhu s elektřinou a zásadu transparentnosti zakotvenou v § 17 odst. 2 energetického zákona informuje Energetický regulační úřad účastníky trhu, že na základě žádosti společnosti ČEPS, a.s., vede správní řízení o schválení nového znění Pravidel provozování přenosové soustavy - část II (dále též Kodex PS, předpokládaná účinnost od 1. ledna 2021).

Součástí změn Pravidel provozování přenosové soustavy je změna některých podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (dále jen EBGL). Společnost ČEPS, a.s., k návrhu změn vedla v souladu s čl. 10 EBGL veřejný konzultační proces, který probíhal od 22. července 2020 do 23. srpna 2020.

Energetický regulační úřad obdržel vypořádání připomínek vznesených v rámci konzultačního procesu jako součást upraveného návrhu Kodexu PS v rámci žádosti o schválení. V rámci řízení o schválení Kodexu PS bude Energetický regulační úřad mj. posuzovat zaslané připomínky společnosti ČEPS, a.s., které byly uplatněny během výše uvedeného konzultačního procesu, včetně způsobu a odůvodnění jejich vypořádání. V případě potřeby doplnění informací či vyjasnění stanovisek bude Energetický regulační úřad vhodnými způsoby komunikovat s danými účastníky trhu.

Jelikož v souladu s § 97a energetického zákona a nařízením EBGL proběhl konzultační proces u předkladatele, nebude již Energetický regulační úřad návrh změny Kodexu PS znovu předkládat k veřejné konzultaci. Pokud má některý z dotčených účastníků trhu další připomínky k návrhu změny Kodexu PS, případně hodlá vyjádřit své stanovisko k výsledku vypořádání své připomínky společností ČEPS, a.s., může tak učinit i ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Energetický regulační úřad vyzývá účastníky trhu, aby takové podněty uplatnili do 23. září 2020. S těmito připomínkami bude Energetický regulační úřad nakládat jakožto s podněty třetích stran, které může zohlednit při vlastním přezkumu návrhu změny Kodexu v rámci schvalovacího procesu. Časový rámec řízení o schválení Pravidel provozování přenosové soustavy - část II bude dán jejich předpokládanou účinností.

Pravidla provozování přenosové soustavy - část II předložená ERÚ ke schválení

Vypořádání připomínek z VKP ČEPS

Sdílejte

Share icon