K&K Solar Energy, s.r.o. - rozhodnutí ke změně podmínek pro udělení licence

Datum

Číslo jednací: 02689-7/2013-ERU

Účastník řízení jako držitel licence na výrobu elektřiny v rozporu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), neprodleně po změně technických parametrů své provozovny, ke které došlo v důsledku doinstalování tří kusů fotovoltaických panelů v přesně nezjištěné době v období ode dne 29. dubna 2010 do dne 18. září 2012, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu nejdříve ode dne 29. dubna 2010 do dne 31. ledna 2013 změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 energetického zákona, nepředložil o nich doklady a v období nejdříve ode dne 29. dubna 2010 do dne vydání tohoto rozhodnutí nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a dále se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů téže provozovny nejdříve dne 29. dubna 2010 neoprávněně zahájil výkon licencované činnosti v téže provozovně přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost K&K Solar Energy, s.r.o., se sídlem Kout na Šumavě 265, 345 02 Kout na Šumavě, IČ: 29063612
Datum nabytí právní moci: 11. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.21 MB

Obsah

Sdílejte