JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých a úplných informací Energetickému regulačnímu úřadu

Číslo jednací: 08232-23/2013-ERU

Účastník řízení spáchal správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustit tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění, tím, že v technickém výkazu 31_32-DK za rok 2010, který byl Energetickému regulačnímu úřadu předložen v souladu s povinností vyplývající z ust. § 20 odst. 6 energetického zákona dne 2. května 2011, kde v cenové lokalitě „Barrandov Studio – Hlubočepy"
- neuvedl údaje o vlastní spotřebě na výstupu z rozvodů včetně vnitropodnikových výnosů,
- vykázal množství tepelné energie na výstupu z rozvodů v hodnotě 39 468 GJ místo hodnoty 44 150 GJ,
- vykázal tržby ve výši 26 045 995 Kč místo hodnoty ve výši 26 285 675 Kč,
- vykázal množství spotřebovaného paliva 18 674 MWh místo hodnoty ve výši 20 441 MWh,
- vykázal průměrnou cenu tepelné energie ve výši 659,93 Kč/GJ místo hodnoty 595,37 Kč/GJ,
- vykázal ztráty v rozvodech v hodnotě 8 900 GJ místo hodnoty 4 218 GJ,
- vykázal celkem náklady a zisk 26 045 995 Kč místo hodnoty ve výši 26 285 675 Kč,
a v cenové lokalitě „Luxembourg Plaza – Žižkov"
- vykázal tržby ve výši 5 061 482 Kč místo hodnoty ve výši 5 061 775 Kč,
- vykázal množství spotřebovaného paliva v hodnotě 4 773 MWh místo hodnoty ve výši 3 851 MWh,
- vykázal celkem náklady a zisk  5 061 455 Kč místo hodnoty ve výši 5 034 924 Kč vypočtené z předaných podkladů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 43871143
Datum nabytí právní moci: 5. 11. 2013

Obsah

Sdílejte

Share icon