Kategorie biomasy a bioplynu jsou stanoveny ve vyhlášce o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů.

Pro biomasu, z níž se vyrábí elektřina v zařízeních uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, platí, že biomasa, která byla předmětem podpory podle dosavadních právních předpisů a není v této vyhlášce uvedena, je předmětem podpory do 31. 12. 2013 v kategorii, ve které byla zařazena v dosavadní vyhlášce o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.

Sdílejte

Share icon