Jak postupovat v případě převodu provozovny?

01.04.2022, aktualizováno 13.07.2023
 • Sekce správních řízení
 • Oddělení správy licencí
 • Regulace
 • Licence

Jde o případy, kdy se mění provozovatel energetického zařízení (dále taktéž „provozovny"). Typickým příkladem je prodej nemovitosti i s provozovnou, kdy zároveň dochází ke změně provozovatele energetického zařízení. V případech, kdy dojde ke změně provozovatele, není možné formou změny licence změnit jméno/název jejího držitele, je tedy potřeba postupovat dle instrukcí uvedených níže.

Jedno energetické zařízení nemůže být současně na dvou licencích - více energetický zákon (§ 8 odst. 3). Obecně je postup takový, že stávající držitel licence musí požádat o zrušení/změnu své licence (podle toho, zda má na licenci ještě další provozovny) a nový provozovatel musí požádat o udělení/změnu licence (podle toho, zda již licenci má či nikoli). Z důvodu zachování kontinuity licencované činnosti je vhodné, aby obě správní řízení probíhala současně a aby obě rozhodnutí (zrušení/změna a udělení/změna licence) nabyla právní moci ve stejný okamžik. Na kontinuitu licencované činnosti je potřeba pamatovat i v případech, pokud žadatel posune celý proces uvedením data požadovaného zahájení respektive ukončení licencované činnosti. Data by na sebe opět měla navazovat. Upozorňujeme, že datum zahájení licencované činnosti nemůže předcházet datu nabytí právní moci rozhodnutí. Níže pro představu uvádíme orientační seznam možných dokladů, které je potřeba dodat pro převod provozovny vyrábějící elektřinu s instalovaným výkonem do 20 kW. Tento seznam prosím berte pouze jako orientační.

Orientační seznam dokladů pro převod provozovny z jedné licence na druhou

Zrušení provozovny

Pozn.: Níže jsou uvedeny dvě možné varianty. Varianta a) je pro žadatele, kteří žádají o vymazání všech provozoven z licence, ruší tedy celou licenci a převádějí provozovny na nového provozovatele. Varianta b) je pro žadatele, kteří žádají o vymazání pouze některých provozoven ze své stávající licence, žádají tedy o změnu stávající licence, kdy převádějí pouze některé provozovny na nového provozovatele.

a) zrušení licence (všechny provozovny jsou převáděny):

 • žádost o zrušení licence - formulář D1 (pro fyzickou osobu), D2 (pro osobu právnickou); Pozn.: V případech, kdy požadujete vydat rozhodnutí o zrušení licence až v okamžiku, kdy budou splněny podmínky pro udělení licence, na kterou je energetické zařízení převáděno, je potřeba takový požadavek uvést do žádosti.
 • úhrada správního poplatku.

b) změna licence (pouze některé provozovny jsou převáděny):

 • žádost o změnu licence - formulář C1 (pro fyzickou osobu), C2 (pro osobu právnickou); Pozn.: V případech, kdy požadujete vydat rozhodnutí o změně licence až v okamžiku, kdy budou splněny podmínky pro udělení licence, na kterou je energetické zařízení převáděno, je potřeba takový požadavek uvést do žádosti.
 • formulář Seznam jednotlivých provozoven k rušené/převáděné provozovně;
 • úhrada správního poplatku.

Přidání provozovny na novou nebo již udělenou licenci

Pozn.: Níže jsou uvedeny dvě možné varianty. Varianta c) je pro žadatele, kteří licenci ještě nemají a žádají o udělení nové licence na převáděnou provozovnu. Varianta d) je pro žadatele, kteří již licenci mají (provozují jiné provozovny) a žádají tedy o změnu své licence v podobě přidání převáděné provozovny.

c) udělení nové licence na převáděnou provozovnu:

 • žádost o udělení licence – formulář A1 (pro fyzickou osobu), A2 (pro osobu právnickou);
 • doklad o přiděleném IČO (výpis z obchodního, živnostenského či obdobného rejstříku) nebo žádost o přidělení/evidenci IČO;
 • výpis z rejstříku trestů žadatele (fyzické osoby)/všech členů statutárního orgánu (osoby právnické) (ne starší 6 měsíců, originál nebo ověřená kopie) nebo formulář s údaji pro výpis z rejstříku trestů;
 • další doklady, které je potřeba doložit, jsou vedeny níže v části „společné doklady k přidání provozovny".

d) změna licence (přidání převáděné provozovny na stávající licenci):

 • žádost o změnu licence - formulář C1 (pro fyzickou osobu), C2 (pro osobu právnickou);
 • další doklady, které je potřeba doložit, jsou vedeny níže v části „společné doklady k přidání provozovny".

Společné doklady k přidání provozovny na novou nebo již udělenou licenci

 • úhrada správního poplatku;
 • plná moc oprávněné osoby, pokud není žadatelem (originál nebo ověřená kopie);
 • u právnické osoby vždy nebo u fyzické osoby (žadatele) nesplňující odbornou způsobilost, se dokládá formulář B - ustanovení odpovědného zástupce a formulář Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen);
 • odborná způsobilost žadatele nebo odpovědného zástupce - vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou nebo vyučení v oboru), praxe v oboru (VŠ a vyučení - min. 3 roky, SŠ - min. 6 let) nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě.

Pozn.: U dvou předchozích bodů (odpovědný zástupce) existuje VÝJIMKA: V případě výroby elektřiny z OZE při instalovaném výkonu energetického zařízení do 50 kW včetně neustanovují fyzické osoby odpovědného zástupce, tudíž nedokládají ani jeho odbornou způsobilost; právnické osoby jej ustanovují, ale jeho odbornou způsobilost také nedokládají.

 • formulář Seznam jednotlivých provozoven;
 • zákres provozovny do kopie katastrální mapy;
 • majetkový vztah nebo užívací titul k výrobně elektřiny - např. dohoda o užívání technologie nebo kupní smlouva (pokud smlouva stanoví další podmínky přechodu vlastnictví, je nutné je doložit - např. stanoví-li přechod vlastnictví zaplacením, dokládá se například faktura + doklad o zaplacení /výpis z účtu apod./ nebo prohlášení zhotovitele/prodávajícího, že částka byla uhrazena /originál nebo úředně ověřená kopie/) (z důvodů zmenšení rizika pochybností ohledně zachování nároku na podporu je vhodné, aby bylo z dokumentů zřejmé, že žadatel přebírá celou provozovnu se všemi právy a povinnostmi);
 • aktuálně platná revizní zpráva zařízení (originál nebo ověřená kopie), pokud není již platná revize dodaná předchozím držitelem licence nebo nebyla dodána v originálu.

Pozn.: Není vždy nutné dokládat znovu všechny dokumenty - ty, které jsou obsaženy v původním spise, mohou být na základě požadavku žadatele zkopírovány do spisu nového. Obecně platí, že formuláře kopírovat nelze, avšak dokumenty o vzdělání či praxi odpovědného zástupce (zůstává-li stejný), zákres provozovny do kopie katastrální mapy, vyjádření Stavebního úřadu, revizní zprávy apod. kopírovat lze, jsou-li stále platné a byly-li správně dodány (zejména, je-li vyžadován originál nebo ověřená kopie)- je nutné odkázat na konkrétní dokument z předchozího řízení.

Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v metodickém návodu.

Pokud jde o podmínky zeleného bonusu nebo jiné podpory OZE, kterých by se případně změna licence mohla dotknout, pak v této věci je možné se obrátit na společnost OTE, a.s., která tuto podporu vyplácí, případně v rámci ERÚ na Odbor POZE a především pak na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je gestorem zákona o podporovaných zdrojích energie, a které je tedy kompetentní se k otázce zachování podpory vyjadřovat.

Toto vyjádření ERÚ má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací podle správního řádu (§ 139) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 421.59 KB

Formuláře a další informace

Obsah

Sdílejte

Share icon