Jak na vyúčtování a reklamace?

22.06.2022, aktualizováno 04.09.2023
 • Oddělení ochrany spotřebitele
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek
 • Platby
 • Přeplatek
 • Reklamace
 • Zálohy

Video

Vyúčtování, zálohy a ceny

Standardní lhůta pro zaslání vyúčtování dodavatelem je 15 dnů od zjištění spotřeby (podklady dává distributor). Vyúčtování za elektřinu nebo plyn (energie) vám přijde podle zvolené možnosti ve smlouvě – vytištěné na papíře do poštovní schránky, nebo elektronicky do vaší e-mailové schránky či do aplikace dodavatele. I náležitosti vyúčtování a vše kolem něj se řídí zákonem a smlouvou mezi vámi a vaším dodavatelem. I když máte jednoho dodavatele na veškeré energie, pro plyn a elektřinu máte každou smlouvu zvlášť, a dostáváte tedy zvlášť i vyúčtování. Termíny obdržení vyúčtování tak nemusí být shodné, i když jsou odběrná místa elektřiny nebo plynu na stejné adrese.

Každé vyúčtování vypadá trochu jinak, ale všechna obsahují stejné náležitosti zejména:

 • výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané energie a související služby,
 • výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,
 • datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady podle smlouvy.

Na vyúčtování dále najdete:

 • vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne,
 • celkové množství energie dodané do odběrného místa za zúčtovací období včetně uvedení způsobu zjištění spotřeby (odečet, samoodečet nebo odhad spotřeby),
 • celkovou výši uhrazených záloh za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě,
 • specifikaci odběrného místa adresou a EAN (elektřina) nebo EIC (plyn) kódem,
 • rozpis plateb a cen za dodávku energie.

S účinností od 1. 1. 2022 najdete nově v části C vašeho vyúčtování datum ukončení smlouvy, které je pro Vás důležité v případě, že chcete dodavatele změnit bez sankce za předčasné ukončení smlouvy.

Vyúčtování

Zálohy

Zálohy jsou částka, kterou musíte pravidelně dodavateli platit a jejich výše a způsob platby jsou na počátku sjednány ve smlouvě, následně mohou být stanoveny dodavatelem vždy maximálně do výši důvodně předpokládané spotřeby v odběrném místě (na základě vaší reálné minulé nebo budoucí spotřeby podle charakteru odběru).

Spotřeba je typicky uvedená v kWh či MWh, u plynu jsou uvedeny i měrné jednotky, které najdete přímo na plynoměru (m3 = metry krychlové).

Celková cena za spotřebu a služby

Částka za energii vychází z cen v ceníku – u spotřeby jde o množství spotřebované energie násobené jednotkovou cenou za kWh nebo MWh, a případně stálým platem, je-li sjednán. Stálý plat je pevná částka za měsíc nebo den násobená počtem měsíců či dní.

Celková cena za dodávku energie sestává z:

 • obchodní ceny (cena komodity = spotřeba x jednotková cena + stálý plat) = neregulovaná část ceny,
 • ceny za související službu = regulovaná část ceny (daná cenovým rozhodnutím ERÚ).

Když od celkové ceny za dodávku energií odečtete zaplacené zálohy:

 • kladný výsledek znamená, že zaplacené zálohy byly vyšší než celková částka a vznikl přeplatek, který Vám dodavatel vrátí způsobem podle smlouvy,
 • pokud jsou zaplacené zálohy nižší, vznikne nedoplatek, který je třeba dodavateli uhradit.

Na řádné vyúčtování máte nárok zpravidla jednou za rok. Požádat ale můžete také o mimořádné vyúčtování k 31.12. kalendářního roku, součástí žádosti musí být samoodečet elektroměru či plynoměru.

Odpovědi na nejčastější otázky a nejasnosti ohledně vyúčtování.

Reklamace

ERÚ o reklamacích nerozhoduje.

V případě, že nesouhlasíte s vyúčtováním, musíte jej písemně reklamovat přímo u svého dodavatele.

V reklamaci je třeba uvést vaše identifikační údaje, číslo smlouvy a uvést důvod a předmět reklamace. Písemná reklamace je významná z toho důvodu, že dodavatel má zákonnou lhůtu, ve které je povinen reklamaci vyřídit.

Lhůta činí:

 • 15 dní,
 • nebo 30 dní v případě reklamace souvisejících služeb (např. výše spotřeby).

Reklamovat je možné zejména:

 • výši vyúčtovaných záloh,
 • účtovanou cenu, která musí odpovídat smlouvě.

Aktuality

ERÚ vyzývá dodavatele a distributory energie ke shovívavosti vůči spotřebitelům

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Pomoc
 • Vyúčtování

Energetický regulační úřad zveřejnil výzvu, kterou žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19. U drobných spotřebitelů hrozí v důsledku zásahu vyšší moci zejména potíže s opožděnými platbami. U velkých odběratelů se jedná především o nevyužití rezervované kapacity v důsledku omezení výroby.

Upozornění pro někdejší zákazníky dodavatele STABIL ENERGY

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Sdělení
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

Na Energetický regulační úřad se od července roku 2019 do dnešního dne obrátila přibližně tisícovka spotřebitelů, kteří byli v rámci prodeje části závodu někdejšího dodavatele energie STABIL ENERGY s.r.o. převedeni k novému dodavateli Zelená elektřina s.r.o. Stěžují si na to, že jim bylo dodáno chybné vyúčtování nebo jim nebylo zasláno vůbec. Nevědí přitom, u koho urgovat vyúčtování nebo uplatnit reklamaci, zda u minulého nebo nového dodavatele. Stejně problematické je i řešení přeplatků, které by jim měly být vráceny.

Počet spotřebitelských podání na ERÚ rostl v 1. pololetí o desetinu, přibývá hlavně problémů s aukcemi a zprostředkovateli

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

V prvním pololetí tohoto roku řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) 7 567 podání spotřebitelů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tak došlo k nárůstu přibližně o desetinu. Z hlediska problematiky témat podání vzrůstá počet těch, která se týkají zprostředkovatelů, aukcí a poradců. Daná skupina během šesti měsíců postoupila o tři příčky a v aktuálním žebříčku podání figuruje na druhém místě. První místo náleží dlouhodobě nejčastějším problémům s fakturacemi a platebními podmínkami, kam spadají např. nevyřízené či pozdě vyřízené reklamace vyúčtování.

ERÚ varuje před účelovými změnami v zálohových platbách za energie

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Vyúčtování
 • Platby
 • Zálohy

Zálohové platby, které spotřebitelé platí za energie každý měsíc, musí odrážet reálnou spotřebu. To samé platí i o případných změnách v nastavení jejich výše. Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) přibývá stížností od spotřebitelů, kterým jsou zálohy navyšovány bez legitimního důvodu.

ERÚ, ČOI: Spotřebitelům je vyhrožováno exekucemi po uplynutí 48 hodin

 • Spotřebitel
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Sankce
 • Vyúčtování
 • Spolupráce

Na Českou obchodní inspekci a Energetický regulační úřad se obracejí lidé, kterým byla vystavena sankce od dodavatele energií, či zprostředkovatelské společnosti, a kteří nyní čelí výhružným sdělení inkasních agentur. Agentury se přitom snaží vzbudit dojem, že pohledávku začnou vymáhat okamžitě po uplynutí 48 hodin formou exekuce. Takový postup je však v praxi nereálný.

ERÚ vydává Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli.

Pravidla slušného jednání se zákazníky popisuje nový Vzorový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem

 • Spotřebitel
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele
 • Nabídky

Energetický regulační úřad představuje nový Vzorový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. ERÚ tímto krokem motivuje poctivé dodavatele k sestavení vlastního etického kodexu, který bude vycházet právě z tohoto vzoru. Spotřebitelům Vzor nabízí výčet bodů, na které se mají při jednání s dodavateli soustředit.