INSTALL CZ, s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy

Číslo jednací: 02748-7/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 24. srpna 2012 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy, kdy při provádění těchto prací došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození podzemního kabelu VN 22 kV ANKTOYPV 3x240mm2 v rozporu s ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost INSTALL CZ, s.r.o., se sídlem Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, IČ: 25876643
Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 740.33 KB

Obsah

Sdílejte