Infrastruktura

Infrastrukturní balíček EU

Základním legislativním aktem v oblasti infrastruktury je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, jehož úkolem je usnadnit investice do rozvoje infrastruktury v určených prioritních koridorech a oblastech energetické infrastruktury.

Nařízení obsahuje proces identifikace projektů evropského zájmu (PCI – Project of Common Interest), které významně přispívají k propojování přenosových soustav evropských zemí. Aby projekt na úrovni přenosové soustavy mohl obdržet status PCI, musí být splněno několik kroků. Prvním krokem je zahrnutí projektu do národního desetiletého plánu rozvoje a poté do desetiletého plánu rozvoje sítě pro Evropské společenství (TYNDP – Ten Years Network Development Plan), který obsahuje projekty s přeshraničními dopady.

Český provozovatel přenosové soustavy (společnost ČEPS, a. s.) předkládá na základě energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy. Po provedení veřejné konzultace a schválení Energetickým regulačním úřadem, mohou být projekty zařazeny do regionálního, potažmo desetiletého plánu rozvoje soustavy Evropského společenství (TYNDP), který je zpracováván Evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E). Cílem TYNDP je představit předpokládanou podobu soustavy v dlouhodobém horizontu na základě předpokládaného vývoje trhu. Proces přijímání TYNDP probíhá ve více krocích – nejprve jsou modelovány scénáře předpokládaného vývoje trhu, poté dochází k definování požadavků na soustavu v souvislosti s výslednými scénáři a následně předkladatelé projektů předloží své projekty, které jsou podrobeny analýze přínosů a nákladů (tzv. CBA).

Bližší informace o TYNDP včetně interaktivní mapy je možné najít na stránkách ENTSO-E, konkrétně zde.

Příprava PCI seznamu probíhá v rámci regionálních skupin, kterých se účastní dotčené subjekty jako např. předkladatelé projektů, členské státy, Evropská komise, provozovatelé soustav atd., přičemž rozhodovací pravomoc mají pouze členské státy a Evropská komise. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) vydává k vybraným projektům stanovisko zaměřující se zejména na konzistentnost předkládaných dat a analýzu nákladů a přínosů. Rozhodnutí o konečné podobě seznamu PCI vydává Evropská komise, pokud neobdrží připomínky Evropského parlamentu nebo Rady (EU), ve formě aktu v přenesené působnosti. Tento proces se cyklicky opakuje, a tak zajišťuje průběžné hodnocení projektů každé dva roky.

Bližší informace o rozhodnutích Agentury ACER je možné najít na stránkách Agentury ACER, konkrétně zde.

Projekty společného zájmu na úrovni přenosové soustavy jsou klíčovými infrastrukturními projekty, které musí mít významný dopad na trhy s energiemi a jejich integraci minimálně ve dvou zemích, stimulovat tržní prostředí na trzích s energiemi, napomáhat zvyšování energetické bezpečnosti EU pomocí diversifikace zdrojů a umožňovat integraci obnovitelných zdrojů energie. Předkladatelé PCI projektů jsou také oprávněni žádat o dotaci z fondu Connecting Europe Facility (CEF), nástroje pro propojení Evropy, bližší informace zde.

Aktuální seznam projektů společného zájmu a další informace lze nalézt na stránkách Evropské komise, konkrétně zde, a to včetně interaktivní mapy PCI projektů zde.

 

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.