Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Energetický regulační úřad

15.02.2021, aktualizováno 19.08.2022

Provozní informace - kontakty a úřední hodiny

Centrální podatelna:

Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Po:7:45–17:00 hod.
Út:7:45–15:30 hod.
St: 7:45–17:00 hod.
Čt: 7:45–15:30 hod.
Pá:7:45–13:30 hod.

 

 

 

 

Dislokované pracoviště Ostrava:

Energetický regulační úřad, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice

Po:7:45–17:00 hod.
Út:7:45–15:30 hod.
St: 7:45–17:00 hod.
Čt: 7:45–15:30 hod.
Pá:7:45–13:30 hod.

 

 

 

 

Dislokované pracoviště Praha:

Energetický regulační úřad, Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7

Po:7:45–15:30 hod.
Út:7:45–15:30 hod.
St: 7:45–15:30 hod.
Čt: 7:45–15:30 hod.
Pá:7:45–13:30 hod.

 

 

 

 

Na výše uvedených pracovištích jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Energetický regulační úřad dále nezpracovává.

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Elektronická adresa podatelny: podatelna@eru.cz

ID datové schránky: eeuaau7

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič") je CD, DVD nebo USB flash disk.
 2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC/DOCX,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více souborů (elektronických dokumentů), musí být zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou elektronickými přílohami tohoto podání. Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@eru.cz případně na poštovní adresu úřadu.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Další kontakty Energetického regulačního úřadu:

 • zde
 • kontakt pro média: tiskove@eru.cz
 • kontakt na prošetřovatele pro podání oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanci ERÚ: prosetrovatel@eru.cz

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
 • vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

Sdílejte

Share icon