Informace k postupu získání aplikačního garanta ze strany ERÚ

1. veřejná soutěž programu Théta

V rámci první výzvy a podprogramu 1 - Výzkum ve veřejném zájmu

Obecné informace k programu THÉTA

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 1 173 ze dne 19. 12. 2016 program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Detailnější informace a relevantní dokumenty jsou dostupné na stránkách Technologické agentury České republiky (dále TA ČR) - odkaz.

Aplikační garant

V 1. veřejné soutěži figuruje institut aplikačního garanta (dále AG), jehož role je specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta. Dne 2. října 2017 byla zveřejněna pracovní verze prioritních témat 1. veřejné soutěže programu (odkaz). V rámci tohoto seznamu témat je indikováno, u kterých témat je Energetický regulační úřad (dále ERÚ) potenciálně připraven plnit roli AG a zároveň jsou uvedeny příslušné kontakty.

Přijímání žádostí o udělení AG

První veřejná soutěž byla vyhlášena dne 31. října 2017. V období od 31. října 2017 do 30. listopadu 2017 bude ERÚ přijímat žádosti o udělení AG v daném projektu, žádost musí splňovat minimálně znaky uvedené níže. V tomto období se ERÚ nebude k zaslaným žádostem vyjadřovat. V období do 20. prosince 2017 budou případně probíhat bilaterální schůzky se žadateli o udělení AG. ERÚ si však vymezuje právo omezit rozsah bilaterálních konzultací, případně se setkat pouze se zástupci vybraných projektů v návaznosti na zhodnocení žádosti v závislosti na počtu obdržených žádostí. ERÚ si také vymezuje právo odmítnout udělení AG bez konzultace, v případě, že předmět projektu neodpovídá rezortním potřebám. Nejpozději do 20. prosince 2017 vyhodnotí ERÚ udělení AG a uvědomí o tomto rozhodnutí příslušné žadatele.

Náležitosti žádosti o udělení AG

Žádost o udělení AG musí mít dostatečné náležitosti k tomu, aby ERÚ mohl posoudit, zda žádost odpovídá stanovenému tematickému zaměření, a to včetně zamýšlených výstupů (výstupy musí odpovídat výstupům umožněným v rámci programu). Preferovaně by měl žadatel přeložit žádost v podobě, v jaké ji bude překládat na TA ČR (i když je přípustné, že budou obsaženy jenom některé náležitosti – viz níže).

V minimálním případě musí žádost obsahovat i) údaje o žadateli, ii) popis návrhu projektu, iii) způsob řešení a indikativní harmonogram, iv) zamýšlené výstupy a předpokládané využití výstupů ze strany státní správy. Žádost musí být odeslána elektronicky a preferovaně také písemně do 30. listopadu 2017, a to na kontaktní osoby ERÚ: Ing. Jana Haasová (jana.haasova@eru.cz) a Mgr. Martin Šik (martin.sik@eru.cz). Kontakty jsou rovněž uvedeny v seznamu témat (viz výše).

Odpovědná osoba k udělení AG za ERÚ

Odpovědnou osobou k udělení aplikačního garanta je ředitel sekce regulace elektroenergetiky a podpory regulace Ing. et Ing. René Neděla., a to skrze níže uvedené způsoby poskytnutí aplikačního garanta.

Způsob poskytnutí AG

Převzetí AG lze doložit jakýmkoliv dokumentem, jedná se kupříkladu o: i) letter of intent; ii) smlouva o využití výsledků; iii) smlouvy o smlouvě budoucí; iv) memorandum; v) vyjádření o aplikační garanci; vi) smlouva o partnerství, případně jiným způsobem. Tyto dokumenty jsou z pohledu ERÚ platné pouze za předpokladu, že jsou podepsány „autorizovanou osobou" (viz výše). V rámci tohoto dokumentu budou specifikovány následující skutečnosti: i) identifikace organizace vystupující v roli AG a jméno odpovědné osoby, která bude roli AG prakticky plnit; ii) způsob a míra zapojení AG do řešení projektu, resp. do tvorby hlavního výstupu projektu; iii) deklarace vůle využívat hlavní výstup projektu a popis způsobu jeho využití; iv) datum a podpis jak zástupce hlavního uchazeče, tak zástupce aplikačního garanta.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 187.55 KB
Typ: pdf
Velikost: 324.84 KB

Obsah

Sdílejte