Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009

Na základě vydaného NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009, je nutné provést implementaci do národní legislativy. Energetický regulační úřad (dále také jako „Úřad") předpokládá za nejvhodnější způsob implementace novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem.

Za účelem implementace Nařízení byl vytvořen dokument Základní premisy a výzva k podnětům a návrhům implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009. K uvedenému dokumentu, který je přiložen níže včetně editovatelného formátu, je možné zasílat připomínky a odpovědi na otázky ve zveřejněném dokumentu, a další podněty k implementaci Nařízení na níže uvedenou adresu. Výsledkem tohoto veřejného konzultačního procesu bude návrh implementace vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, zohledňující mimo jiné požadavky Nařízení.

Energetický regulační úřad vyzývá účastníky trhu s plynem k účasti na veřejném konzultačním procesu, formou zaslání svých podnětů, připomínek či návrhů týkajících se implementace Nařízení při respektování pravidel konzultačního procesu, neboť považuje za nezbytné zohlednit tyto podněty při implementaci jednotlivých ustanovení Nařízení tak, aby konečný návrh cílového stavu implementace Nařízení v maximální možné míře reflektoval podněty ke všem klíčovým bodům implementace od účastníků trhu s plynem, neboť právě na ně bude mít implementace dopad.

Úřad zdůrazňuje, že na základě podnětů a připomínek vzešlých z veřejného konzultačního procesu bude celý model koncipován. Vzhledem ke komplexnosti problematiky a nutnosti respektovat stanovené implementační lhůty může být obtížné zapracovat principiální připomínky v dalších fázích implementace (konzultačního procesu).

Pravidla konzultačního procesu

  1. Připomínky a podněty k navržené koncepci a vyjádření na otázky vznesené v tomto dokumentu je možné Úřadu předat prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz s označením předmětu „NC CAM – VKP".

  2. Připomínky a podněty musí být zaslány ve formě: připomínka, odůvodnění připomínky a vlastní alternativní návrh.

  3. Vypořádání připomínek a podnětů proběhne formou aktualizace tohoto dokumentu, který bude zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

  4. Připomínky, podněty a vyjádření na vznesené otázky je možné zasílat do 9. března 2015 na výše uvedenou e-mailovou adresu.

  5. Principiální připomínky, které nebudou Úřadu předány v této fázi konzultačního procesu, budou považovány pouze za připomínky s doporučujícím charakterem.

 

Vyzýváme účastníky trhu, aby se zejména zaměřili na otázky uvedené v rámečcích, do nichž je možno přímo vpisovat.

The English translation of the published document will follow on 24 February 2015.

Ke stažení

Typ: docx
Velikost: 157.27 KB
Typ: pdf
Velikost: 805.41 KB
Typ: docx
Velikost: 137.97 KB
Typ: pdf
Velikost: 747.1 KB

Obsah

Sdílejte