Na základě vydaného nařízení Evropské komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích (dále také jako „Nařízení"), je nutné provést implementaci do národní legislativy.

Za tímto účelem byl Úřadem zahájen veřejný konzultační proces zveřejněním návrhu Koncepce implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích. Na základě výsledků tohoto veřejného konzultačního procesu ke zveřejněné Koncepci, je účastníkům trhu s plynem předkládán návrh modelu implementace Nařízení, který je přiložen níže vč. přílohy.

Energetický regulační úřad vyzývá účastníky trhu s plynem k účasti na veřejném konzultačním procesu, formou zaslání svých odůvodněných podnětů, připomínek či návrhů týkajících se modelu implementace Nařízení při respektování pravidel konzultačního procesu.

The English translation of the published document will follow on 20 March 2015.

Pravidla konzultačního procesu

  1. Připomínky, podněty, návrhy na doplnění  představeného návrhu modelu vyrovnávání plynárenské soustavy je možné Úřadu předat prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz s označením předmětu „NC BAL – konzultační proces".

  2. Veškeré připomínky a podněty zaslané podle bodu 1. musí být zaslány ve formě: připomínka, odůvodnění připomínky a vlastní alternativní návrh.

  3. Vypořádání připomínek a podnětů proběhne formou aktualizace tohoto dokumentu, který bude zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

  4. Připomínky, podněty a vyjádření na vznesené otázky je možné zasílat do 31. března 2015 na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Obsah

Sdílejte