Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy" zaslaný, na základě čl. 4 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy, Energetickému regulačnímu úřadu společností ČEPS, a.s. ke schválení.

Konzultovaný dokument:

Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy (PDF, 363 kB)

Dokument „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy" doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 25702556, na základě čl. 4 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 6. února 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy" netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy" dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 Plán obrany soustavy a plán obnovy". Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte