HALIMEDES, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí součinnosti, užití agresivní obchodní praktiky, nedodržení stanovené kvality dodávek a služeb a uvedení nepravdivých informací

Účastník řízení
HALIMEDES, a.s.
IČO
29015961
Spisová značka
03125/2021-ERU
Číslo jednací
03125-3/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že znemožnil výkon dozoru podle ust. § 18 odst. 1 energetického zákona, neboť v rozporu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 28. ledna 2019 veškeré požadované podklady a informace dle výzvy; ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku; ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona nedodržel stanovenou kvalitu dodávek a služeb a ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.89 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon