GEOSAN GROUP a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým může být ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy

Číslo jednací: 09071-6/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v obci Pohled u silnice I/19 na staveništi stavby přivaděče k silničnímu obchvatu obce Roušťany v postavení objednatele zemních prací řídil zemní práce, přičemž opomněl před zahájením zemních prací v části stavby na přivaděči od obce Pohled spočívajících v nakládce a odvozu skryté zeminy informovat zhotovitele těchto prací o existenci plynárenského zařízení v místě provádění zemních prací, v důsledku čehož došlo dne 28. června 2017 k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90 strojním mechanizmem a následnému přerušení provozu části distribuční soustavy zajišťující distribuci zemního plynu pro obce Ždírec, Kyjov, Břevnice, Rouštany a Dvorce, a tím k porušení zákazu zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým může být ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 28169522

Datum nabytí právní moci: 9. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 650.74 KB

Obsah

Sdílejte