Licence

UPOZORNĚNÍ:

Zprostředkovatelé

Upozorňujeme žadatele o registraci zprostředkovatele, že žádosti mohou být vyřizovány Energetickým regulačním úřadem  od 1. 7. 2022. Žádosti podané před tímto datem budou v souladu se zákonem zamítnuty. 

Zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích byla v energetickém zákoně legislativně zakotvena zákonem č. 362/2021 SbPodle části páté, Čl. VI písm. a) nabývají účinnosti části vztahující se k registraci zprostředkovatele (§ 11f až 11k) až dnem 1. 7. 2022. Věnujte však prosím pozornost i všem dalším legislativním úpravám, které se Vaší činnosti týkají.

Podání

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, Oddělení správy licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být Energetickému regulačnímu úřadu doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení Energetickému regulačnímu úřadu jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznamu jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

Oddělení správy licencí je umístěno v dislokovaném pracovišti v Ostravě (Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice), kde je vykonávána úplná agenda oddělení, tj.:

  • vyřizování žádostí o udělení licencí, jejich změny a zrušení;
  • řízení podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • agenda Energetického regulačního fondu.

Úřední hodiny jsou následující:

Po: 7:4517:00 hod.
Út: 7:4515:30 hod.
St: 7:4517:00 hod.
Čt: 7:4515:30 hod.
Pá: 7:4513:30 hod.

 

 

 

 

Pro zachování ochrany zdraví žadatelů i zaměstnanců úřadu vyzývá Energetický regulační úřad občany, aby pro komunikaci s úřadem, pokud je to v jejich konkrétním případě možné (to znamená, že jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná), upřednostnili jiný způsob než osobní návštěvu úřadu – tzn. písemný, elektronický či telefonní kontakt.

Právní předpisy upravující žádosti o licence

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto  webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
  • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, v platném znění. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)