Komentář k přehledu přestupků za rok 2020

Apr 29, 2021

Podle ust. § 110 zákona o odpovědnosti za přestupky jsou ústřední orgány státní správy povinny každoročně zpracovat a zveřejnit přehled přestupků, a to nejpozději do konce čtvrtého kalendářního měsíce roku následujícího po roce, pro jehož období se přehled zpracovává.

Energetický regulační úřad zpracoval přehled přestupků za rok 2020 v souladu s metodickou pomůckou zpracovanou Ministerstvem vnitra. Údaje přehledu přestupků se vztahují v souladu s ust. § 110 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky k jednotlivým skutkovým podstatám přestupků a neodpovídají počtu vedených řízení o přestupku u Energetického regulačního úřadu, kdy v rámci jednoho tzv. společného řízení (§ 88 zákona o odpovědnosti za přestupky) může být, a zpravidla v podmínkách Energetického regulačního úřadu bývá, projednáno více přestupků.

Energetický regulační úřad ve smyslu ust. § 18 odst. 1 energetického zákona vykonává dozor zejména nad samotným energetickým zákonem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem
o POZE a zákonem o cenách, kdy právě tyto zákony obsahují skutkové podstaty přestupků obsažených ve zpracovaném přehledu.

Energetický regulační úřad při výkonu dozoru nad energetickým zákonem v roce 2020 nejčastěji projednával a rozhodoval v případech podezření ze spáchání přestupků podle
ust. § 91 odst. 1 písm. c) [323 případů] a ust. § 91a odst. 1 písm. o) [213 případů], kdy se jedná
o porušování obecných povinností držitelů licencí udělovaných Energetickým regulačním úřad a poškozování plynárenských zařízení.

Při výkonu dozoru nad zákonem o ochraně spotřebitele byl v roce 2020 (obdobně jako v předchozích letech) nejčastěji projednáván přestupek dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) [užití nekalých obchodních praktik], nad zákonem o POZE přestupek dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) [povinností uchovávat dokumentace týkající se zejména biomasy] a nad zákonem o cenách přestupek dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) [sjednání nebo požadování ceny, jejíž výše nebo kalkulace nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování].

 

Attached Files