Číslo jednací: 12960-6/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. b) a c) a ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 18. dubna 2011 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v ulici Koksární naproti domu č. 8/222, v obci Ostrava, městská část Přívoz, katastrální území Přívoz, okres Ostrava-město zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Pořízení rekonstrukce výrobní budovy firmy Sprint Trading s.r.o. na ulici Koksární v Ostravě - Přívoze", kdy při provádění těchto prací došlo k narušení kabelového podzemního vedení D35 a D39, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost DROM - Marián Baláž, s.r.o., se sídlem Jaroslava Misky 65/1, 700 30 Ostrava – Dubina, IČ: 28635094
Datum nabytí právní moci: 22. 12. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte