Dopravní stavby Brno, s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v obci Lipůvka

Číslo jednací: 07061-10/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 30. září 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace Lipůvka – odstranění havarijního stavu kanalizace v úseku silnice II/379" v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ: 45474281
Datum nabytí právní moci: 17. 7. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon