Divergent Line s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 12495-5/2016-ERU

Účastníku řízení, společnosti Divergent Line s.r.o., se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 5. října 2016, č. j. 10133-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 13317.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Divergent Line s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 03999459

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon