Development Group s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů pro udělení licence

Číslo jednací: 03707-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 a odst. 5 energetického zákona v období nejméně od 4. února 2015 dosud jako držitel licence na výrobu elektřiny č. 111017829 provozuje tuto výrobnu s jinými zdroji a o celkovém instalovaném elektrickém výkonu nižším, než je celkový instalovaný elektrický výkon provozovny uvedený v platném rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence číslo 111017829 změnou číslo 001, které nabylo právní moci dne 26. března 2011: v období od 4. února 2015 dosud tím, že změnil technické parametry provozovny tím, že po datu právní moci platné licence č. 111017829 provedl změnu technických parametrů provozovny tak, že vyměnil původně instalované fotovoltaické panely za panely jiného výkonu a  tuto změnu technických parametrů Energetickému regulačnímu úřadu neprodleně neoznámil a dále v období od 4. února 2015 dosud tím, že zahájil výkon licencované činnosti ve shora uvedené provozovně, přede dnem právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence dle faktických parametrů provozovny tedy neprodleně neoznámil změnu týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředložil o ní doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, a současně tímto jednáním zahájil výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona, čímž se dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Development Group s.r.o., se sídlem, Budějovická 255/10, 39701 Písek - Budějovické Předměstí, IČ: 280 87 542

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon