Číslo jednací: 03964-8/2011-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v měsících červen, červenec a srpen 2010 neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, čímž se měl dopustit správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) téhož zákona. Správní řízení vedené s účastníkem řízení bylo zastaveno, neboť od doby možného spáchání správního deliktu uběhla objektivní prekluzivní lhůta tří let pro uložení pokuty (správní delikty nastaly v roce 2009, přičemž pravomocně nebylo o věci doposud rozhodnuto, tedy objektivní lhůta uplynula v průběhu roku 2012, konkrétně nejpozději v srpnu 2012), čímž došlo k zániku trestnosti v důsledku uplynutí objektivní lhůty.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ: 45193410
Datum nabytí právní moci: 5. 11. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte