Zrušení licence

Formulář D: pro fyzické osoby (DOC, 106 kB), pro právnické osoby (DOC, 98 kB)

 

UPOZORNĚNÍ:

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

V případě žádosti o zrušení licence je držitel licence podle § 10 energetického zákona povinen předložit:

  • návrh na řešení vzniklé situace a seznam dotčených účastníků trhu;
  • doklady o tom, že se zamýšleným ukončením činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle energetického zákona (oznámení s doručenkami nebo podpisy účastníků trhu, inzerát, dohody o ukončení dodávek apod.).

V případě rušení licence je nezbytné, aby v rámci vedeného správního řízení žadatel předložil kromě prokazatelného seznámení dotčených účastníků trhu také návrh na řešení vzniklé situace, tedy například musí sdělit, kdo bude v činnosti pokračovat po stávajícím provozovateli, nebo v případě ukončení činnosti bez pokračovatele uvede konkrétní důvod atp. Výše uvedené platí obdobně také při změnách licence, kdy dochází k odebrání energetického zařízení (typicky odebrání vymezeného území).

Výše správního poplatku za zrušení licence je 500,- Kč. Způsob úhrad správního poplatku viz Informace pro žadatele.

Nebyly nalezeny žádné položky.