Změna licence

Formulář C: pro fyzické osoby (DOC, 110 kB), pro právnické osoby (DOC, 126 kB)

 

UPOZORNĚNÍ:

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

 

Držitel licence je podle § 9 energetického zákona povinen neprodleně oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence - předložit o takových změnách doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.

V rámci jedné žádosti o změnu jedné licence (pro jeden druh podnikání) může být řešeno více předmětů změny dané licence, jako např. změna odpovědného zástupce v kombinaci s doplněním jedné provozovny apod.

Výše správního poplatku za změnu licence je 1.000,- Kč. Způsob úhrady správního poplatku viz Informace pro žadatele.

V případě změny odpovědného zástupce se přikládají příslušné formuláře a dokumenty, týkající se odpovědného zástupce (viz Udělení licence). V případě přidání či změn energetických zařízení včetně zrušení provozovny nebo vymezeného území se přikládají příslušné formuláře a dokumenty k provozovnám a vymezeným územím (viz Udělení licence).

Pokud se při vyjmutí provozovny nebo vymezeného území z licence snižuje rozsah podnikání tak, že snížení bude mít dopad na dosavadní odběratele, je nutné postupovat jako při zrušení licence (viz Zrušení licence).

V případě rozšíření počtu provozoven, nových vymezených území nebo změny technických parametrů stávajících provozoven je držitel licence oprávněn zahájit výkon licencované činnosti v těchto provozovnách nebo na vymezeném území v daném rozsahu nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Výjimky ze změn licencí zahajovaných na žádost držitele

Žádat o změnu licence z důvodu nových energetických zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a držitele licence na rozvod tepelné energie není nutné v případě, že tato nová energetická zařízení byla vybudována v rámci území, na nichž je příslušný provozovatel energetického zařízení držitelem odpovídající licence. Tento oznámí souhrnně změny za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných energetických zařízení, získaných energetických zařízení nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svou licencovanou činnost (včetně odstraněných energetických zařízení), a to vždy nejpozději do 30. dubna v rámci regulačních výkazů zasílaných Energetickému regulačnímu úřadu.

Je nutno si uvědomit, že tento způsob se:

  • vztahuje pouze na energetická zařízení výše uvedených držitelů licencí, u kterých byly změny provedeny (tj. započetí provozování, ukončení provozování atp.) za uplynulý kalendářní rok;
  • nevztahuje na nová vymezená území.

Nadále platí povinnost prokázat, že energetická zařízení splňují majetkoprávní a technické předpoklady. V případě odebíraných zařízení není třeba dokládat seznámení odběratelů nebo návrh na řešení vzniklé situace dle § 10 odst. 6 energetického zákona, jako je tomu v případě řízení na žádost.

V odkazech rozdělených dle jednotlivých komodit - elektřina, plyn a teplo - naleznete bližší informace a vzory pro ohlašování souhrnných změn za předešlý kalendářní rok. Upozorňujeme, že tento způsob se nevztahuje na nová vymezená území. 

Také není nutné žádat o změnu licence související se změnami již zapsanými v základních registrech (změna sídla či názvu společnosti, změna jména či trvalého pobytu atp.). Nicméně z důvodu přehlednosti a aktuálnosti doporučujeme tyto změny úřadu alespoň ohlásit. Využít můžete jednu z následujících možností:

  • oznámení datovou zprávou (ID naší datové schránky je eeuaau7),
  • oznámení dopisem zaslaným poštou (na adresu Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava) nebo
  • oznámení e-mailem na adresu podatelna@eru.cz.

Jak postupovat v případě nejčastějších změn můžete najít v sekci Často kladené dotazy.

Nebyly nalezeny žádné položky.