Strategie ERÚ

Strategie Energetického regulačního úřadu definuje cíle úřadu rozdělené do následujících pěti skupin.

Ochrana spotřebitele

ERÚ posiluje ochranu spotřebitelů na všech úrovních. Mezi preventivní kroky patří například aktivní zapojení do přípravy relevantní legislativy, ale také zvýšení informovanosti spotřebitelů, kteří by nové nástroje ochrany měli ve svůj prospěch využít.

Mezi praktické kroky tohoto cíle patří například zvýšený důraz na mimosoudní řešení sporů nebo zavedení automatického vyplácení náhrad v případě porušení standardů kvality dodávek a souvisejících služeb.

Spravedlivá a funkční regulace

V oblasti regulace se ERÚ soustředí na vyváženost a kýženou stabilitu cen pro zákazníky, regulované subjekty chce více motivovat k omezení nadměrného zadlužování a k optimalizaci nákladů. U investic realizovaných regulovanými subjekty chce ERÚ důkladněji posuzovat jejich efektivitu. Úřad například jednoznačně preferuje lepší využití stávající infrastruktury před budováním nové. V neposlední řadě chce úřad nastavit transparentní metodiku pro cenotvorbu tepla a vypracovat strategii k rozvoji a využívání POZE.

Tyto a další principy budou zohledněny v nových zásadách regulace pro V. regulační období, které ERÚ nyní připravuje. Dále se změny promítnou do přípravy novely energetického zákona a zákona o POZE.

Vyvážený a stabilní energetický trh

Kromě přiměřenosti nákladů musí regulátor rovněž zabezpečit i vysokou úroveň bezpečnosti a kvality dodávek energií, což je jedním ze základních předpokladů. Potřeba je vnímat a implementovat nové trendy, ať už jde o akumulaci, decentralizaci, chytré sítě či jiné. Zároveň je nutné těmto trendům přizpůsobit nastavení celého systému vč. změny tarifní struktury v elektroenergetice. Mezi podstatné body strategie ERÚ patří i budoucnost, resp. dlouhodobá udržitelnost teplárenství.

V neposlední řadě do tohoto cíle spadají mezinárodní aktivity ERÚ, kde musí národní regulátor hájit zájmy České republiky a zároveň příznivě působit na prohlubování integrace trhů v těch bodech, které jsou pozitivní pro české spotřebitele i další účastníky trhu.

Zefektivnění chodu a zvýšení prestiže úřadu

Tyto dva strategické cíle se zaměřují na fungování úřadu jako takového. Je potřeba nastavit strategii, způsob řízení a popsat klíčové procesy. V rámci racionalizace činnosti ERÚ je třeba efektivně koordinovat aktivity dílčích útvarů, omezit interní administrativu a posílit komunikaci včetně zpětné vazby. Součástí tohoto cíle je také dořešení dělby kompetencí mezi SEI a ERÚ v otázce kontrol.

K posílení prestiže ERÚ mají přispět například reprezentativní dislokovaná pracoviště, ale také zvýšení odborných i komunikačních dovedností zaměstnanců. Tento proces bude doprovázený vybudováním nových, přehledných internetových stránek a dalšími kroky, které přiblíží činnost úřadu nejširší veřejnosti.

 

 

 

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.