Rada ERÚ

V čele ERÚ je kolektivní orgán Rada ERÚ, která má 5 členů. Členy rady (radní) a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období radních je 5 let. Každý rok je jmenován nový radní namísto toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy Rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ, nejvýše však na dobu 3 let.

Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem. Rada rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 radní.

Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

Rada Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. - předseda Rady ERÚ

Ing. Ladislav Havel - člen Rady ERÚ

Ing. Martina Krčová, MBA - člen Rady ERÚ

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen Rady ERÚ

Ing. Petr Kusý - člen Rady ERÚ

 

 Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D.
předseda Rady ERÚ


Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky, se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V roce 2004 se stal ředitelem odboru elektroenergetiky na Energetickém regulačním úřadě. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER/ACER v Bruselu. Působil také v Regionální skupině (RCC) a Implementační skupině (IG) regionu CEE pro přípravu koordinovaných explicitních aukcí. V letech 2005 – 2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst&Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice.
 


 


Ing. Ladislav Havel
člen Rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V energetice se pohybuje již od roku 1981. Pracoval v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku, a to v celém spektru tohoto oboru, tj. výroby a rozvodu elektřiny aj. Před nástupem do Rady ERÚ působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve na pozici poradce náměstka ministra v oblasti elektroenergetiky a v roce 2012 se stal ředitelem odboru elektroenergetiky a teplárenství. Mimo to zastával různé funkce v orgánech státních podniků a energetických společností. Byl významným spolutvůrcem zákona č. 222/1994 Sb., a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a všech jeho zásadních novel a prováděcích vyhlášek.

.Ing. Martina Krčová, MBA
člen Rady ERÚ


Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a B.I.B.S. v Brně. Regulaci v energetice se věnuje od počátku profesní kariéry. Nejdříve na Ministerstvu průmyslu a obchodu a od roku 2001 na ERÚ, kde pracovala na různých pozicích. V poslední době se věnovala municipalní energetice a její decentralizaci. Rovněž se angažuje v rámci vědy a výzkumu u TAČR. Mluví anglicky a německy.
 

 Radní Krejcar
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
člen Rady ERÚ

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, kde získal i vědeckou hodnost. V letech 2002 až 2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. V minulosti byl Rostislav Krejcar členem řady odborných skupin při CEER a ERGEG v Bruselu a ve Vídni se zaměřením na obnovitelné zdroje a mezinárodní obchod s přenosovými kapacitami. Po odchodu z ERÚ nastoupil na krátký čas na rodičovskou dovolenou. Od roku 2012 Rostislav Krejcar pracuje na částečný úvazek na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na které vede předmět Rozvoj energetických systémů. Krom výuky se v letech 2013 – 2017 věnoval konzultační činnosti v energetice jako OSVČ. 

 Ing. Petr Kusý
člen Rady ERÚ


Vystudoval elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 2006  začal pracovat na Energetickém regulačním úřadě jako specialista regulace odboru elektroenergetiky v oddělení zdrojů a sítí. Zabýval se převážně technickými a ekonomickými analýzami, obnovitelnými zdroji energie a kvalitou dodávek elektřiny. Jako vedoucí oddělení statistik v letech 2011 až 2013 vytvořil nový systém statistiky elektroenergetiky a byl zodpovědný za publikaci zpráv o provozu soustav v elektroenergetice a plynárenství. V roce 2014 nastoupil na pozici ředitele odboru analyticko-statistického, kde měl v kompetenci kompletní datovou podporu regulace  v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V roce 2015 přešel do funkce ředitele odboru statistického a bezpečnosti dodávek. Na této pozici vedl realizaci nového systému statistiky teplárenství.
 

 

Předsedové Rady ERÚ od 1. srpna 2017

Ing. Jan Pokorný: 1. května 2019 - 31. července 2019
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál: 1. srpna 2018 - 30. listopadu 2018
Ing. Vladimír Outrata: 1. srpna 2017 - 31. července 2018

 

Předsedkyně a předsedové ERÚ od 1. ledna 2001 do 31. července 2017

Ing. Alena Vitásková: 1. srpna 2011 - 31. července 2017
Ing. Josef Fiřt: 1. září 2004 - 4. července 2011
Ing. Pavel Brychta, CSc.: 22. března 2001 - 31. srpna 2004
Ing. Pavel Prouza: 8. února 2001 - 21. března 2001 (pověřen řízením)
Ing. Jana Novotná: 1. ledna 2001 - 7. února 2001