Rada ERÚ

V čele ERÚ je kolektivní orgán Rada ERÚ, která má 5 členů. Členy rady (radní) a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období radních je 5 let. Každý rok je jmenován nový radní namísto toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy Rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ, nejvýše však na dobu 3 let.

Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem. Rada rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 radní.

Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

Rada Energetického regulačního úřadu

Ing. Jan Pokorný - předseda Rady ERÚ

Ing. Ladislav Havel - člen Rady ERÚ

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen Rady ERÚ

Ing. Vladimír Outrata - člen Rady ERÚ

Ing. Vladimír Vlk - člen Rady ERÚ

 


Radní Pokorný
Ing. Jan Pokorný
předseda Rady ERÚ

Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu.

 

 


Ing. Ladislav Havel
člen Rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V energetice se pohybuje již od roku 1981. Pracoval v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku, a to v celém spektru tohoto oboru, tj. výroby a rozvodu elektřiny aj. Před nástupem do Rady ERÚ působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve na pozici poradce náměstka ministra v oblasti elektroenergetiky a v roce 2012 se stal ředitelem odboru elektroenergetiky a teplárenství. Mimo to zastával různé funkce v orgánech státních podniků a energetických společností. Byl významným spolutvůrcem zákona č. 222/1994 Sb., a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a všech jeho zásadních novel a prováděcích vyhlášek.


Radní Krejcar
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
člen Rady ERÚ

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, kde získal i vědeckou hodnost. V letech 2002 až 2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. V minulosti byl Rostislav Krejcar členem řady odborných skupin při CEER a ERGEG v Bruselu a ve Vídni se zaměřením na obnovitelné zdroje a mezinárodní obchod s přenosovými kapacitami. Po odchodu z ERÚ nastoupil na krátký čas na rodičovskou dovolenou. Od roku 2012 Rostislav Krejcar pracuje na částečný úvazek na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na které vede předmět Rozvoj energetických systémů. Krom výuky se v letech 2013 – 2017 věnoval konzultační činnosti v energetice jako OSVČ.Radní Outrata
Ing. Vladimír Outrata

člen Rady ERÚ

V energetice pracuje nepřetržitě od roku 1985, kdy dokončil studium na Vysoké škole chemicko-technologické, Katedře chemického inženýrství. Působil ve společnostech Plynoprojekt, s.p., Transgas, a.s., RWE Transgas, a.s., a NET4GAS, s.r.o. Kariéru zahájil coby projektový manažer, postupně se vypracoval na pozice obchodního ředitele, ředitele prodeje kapacity a také člena představenstva. Mezi roky 2006 a 2011 zasedal v představenstvu asociace Gas Infrastructure and Transmission Europe. V letech 2009 až 2013 byl členem představenstva asociace ENTSOG. Zaměstnancům ERÚ je dobře známý jako někdejší místopředseda tohoto úřadu.

 


Radní Vlk
Ing. Vladimír Vlk
člen Rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. V energetice působí déle než 35 let. Jeho prvním zaměstnavatelem v oboru byla elektrárenská společnost (nyní ČEZ, a.s.), kde do roku 1985 pracoval na pozicích vedoucího dvojbloku a vedoucího inženýra v oblasti provozu elektrárenských bloků. Od roku 1986 pracoval u společnosti Škoda Praha na pozicích směnového inženýra najíždění a vedoucího najížděcí skupiny. Ve společnosti ČEZ, a. s., pracoval Vladimír Vlk (znovu) mezi lety 2014 a 2016, tentokrát už ale jako člen dozorčí rady. Během své kariéry se věnoval zejména konzultační činnosti pro firmy i státní instituce, zastával mj. pozici poradce ministra na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

 

Předsedové Rady ERÚ od 1. srpna 2017

Ing. Jan Pokorný od 1. května 2019
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál: 1. srpna 2018 - 30. listopadu 2018
Ing. Vladimír Outrata: 1. srpna 2017 - 31. července 2018

 

Předsedkyně a předsedové ERÚ od 1. ledna 2001 do 31. července 2017

Ing. Alena Vitásková: 1. srpna 2011 - 31. července 2017
Ing. Josef Fiřt: 1. září 2004 - 4. července 2011
Ing. Pavel Brychta, CSc.: 22. března 2001 - 31. srpna 2004
Ing. Pavel Prouza: 8. února 2001 - 21. března 2001 (pověřen řízením)
Ing. Jana Novotná: 1. ledna 2001 - 7. února 2001