Rada ERÚ

V čele ERÚ je kolektivní orgán Rada ERÚ, která má 5 členů. Členy rady (radní) a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období radních je 5 let. Každý rok je jmenován nový radní namísto toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy Rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ, nejvýše však na dobu 3 let.

Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem. Rada rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 radní.

Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

 

Rada Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. - předseda Rady ERÚ

Ing. Ladislav Havel - člen Rady ERÚ

Ing. Martina Krčová, MBA - členka Rady ERÚ

Ing. Petr Kusý - člen Rady ERÚ

JUDr. Markéta Zemanová - členka Rady ERÚ

 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D.

předseda Rady ERÚ

Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky.

V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 20042012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 20052008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE.

Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

 

Ing. Ladislav Havel

člen Rady ERÚ

V letech 19721977 studoval České vysoké učení technické v Praze. Po absolutoriu ČVUT nastoupil jako samostatný výzkumný pracovník do Výzkumného ústavu ČKD v Praze (1977–1980). V energetice pracuje 40 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, přenos a distribuce elektřiny).

Pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu na různých pozicích. Například působil jako poradce náměstka v letech 19911993 či na pozici ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství v letech 20122019.

Mimo to jako zástupce státu zastával od roku 1992 až do svého jmenování členem Rady ERÚ různé funkce v řídících a dozorčích orgánech energetických společností (člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady, předseda představenstva, místopředseda dozorčí rady). Například ve společnosti OTE, a.s. působil jako předseda představenstva v letech 20042011. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se významnou měrou podílel na tvorbě zákona č. 222/1994 Sb., a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), všech jeho zásadních novel (č. 670/2004 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 211/2011 Sb. a č. 131/2015 Sb.) a prováděcích předpisů. Od 1. května 2019 jej vláda jmenovala členem Rady ERÚ.

 

Ing. Martina Krčová, MBA

členka Rady ERÚ

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice.

Od roku 2001 pracovala na Energetickém regulačním úřadě. V letech 20022003 zastávala pozici vedoucí oddělení analýz. Od roku 2003 do roku 2009 působila jako ředitelka odboru strategie, kde byla zodpovědná za ekonomickou regulaci v energetice a přípravu regulačních výkazů a právních předpisů v sekundární legislativě.

Od roku 2011, po jmenování místopředsedkyní pro regulaci, se zabývala vydáváním cenových rozhodnutí, regulačním výkaznictvím pro držitele licencí a legislativou v rámci kompetencí ERÚ k Energetickému zákonu. Od roku 2015 do roku 2017 zastávala na ERÚ funkci místopředsedkyně pro evropské záležitosti a strategie. V její kompetenci bylo řízení mezinárodních aktivit ERÚ. Podílela se také na přípravě společných postupů k implementaci nové evropské energetické legislativy a na koordinaci spolupráce s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). V roce 2019 působila na Úřadě  městské části Praha 7 na manažerské pozici v oblasti energetiky. Dne 1. srpna 2019 byla jmenována členkou Rady ERÚ.

 

Ing. Petr Kusý

člen Rady ERÚ

Vystudoval elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni.

V roce 2006  začal pracovat na Energetickém regulačním úřadě jako specialista regulace odboru elektroenergetiky v oddělení zdrojů a sítí. Zabýval se převážně technickými a ekonomickými analýzami, obnovitelnými zdroji energie a kvalitou dodávek elektřiny. Jako vedoucí oddělení statistik v letech 2011 až 2013 vytvořil nový systém statistiky elektroenergetiky a byl zodpovědný za publikaci zpráv o provozu soustav v elektroenergetice a plynárenství.

V roce 2014 nastoupil na pozici ředitele odboru analyticko-statistického, kde měl v kompetenci kompletní datovou podporu regulace  v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V roce 2015 přešel do funkce ředitele odboru statistického a bezpečnosti dodávek. Na této pozici vedl realizaci nového systému statistiky teplárenství. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován členem Rady ERÚ.

 

JUDr. Markéta Zemanová

členka Rady ERÚ

Fotografie Markéta ZemanováVystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Po magisterském studiu úspěšně složila rigorózní zkoušku a po absolvování koncipientské praxe rovněž advokátní zkoušku.

Od roku 2004 do roku 2006 působila jako právnička na Krajském úřadu Kraje Vysočina. V letech 2006 až 2012 pracovala v advokátní kanceláři v Jihlavě se zaměřením na občanské a obchodní právo. V letech 20072010 se věnovala i výuce odborných předmětů na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Od roku 2013 pracuje na ERÚ. Působila nejprve jako právnička v odboru legislativně právním, kde následně zastávala funkci vedoucí oddělení (20172020) a posléze ředitelky odboru (2020). Od roku 2020 vedla Sekci správních řízení ERÚ. Během působení na ERÚ se věnovala zejména legislativě a právní podpoře úřadu ve všech oblastech práva, rovněž problematice ochrany spotřebitele a oblasti služebních vztahů podle zákona o státní službě. Dále se podílela na přípravě několika novelizací energetického zákona. Byla také členkou řídícího výboru pro přípravu nového zákona pro energetiku a několika dalších expertních pracovních skupin pro přípravu legislativy při MPO, MMR, MV a ČTÚ. Dne 1. srpna 2020 byla jmenována členkou Rady ERÚ a nahradila tak ve funkci Ing. Rostislava Krejcara, Ph.D.

 

Předsedové Rady ERÚ od 1. srpna 2017

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D.: 1. srpna 2019
Ing. Jan Pokorný: 1. května 2019 - 31. července 2019
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál: 1. srpna 2018 - 30. listopadu 2018
Ing. Vladimír Outrata: 1. srpna 2017 - 31. července 2018

 

Předsedkyně a předsedové ERÚ od 1. ledna 2001 do 31. července 2017

Ing. Alena Vitásková:   1. srpna 2011 - 31. července 2017
Ing. Josef Fiřt:   1. září 2004 -  4. července 2011
Ing. Pavel Brychta, CSc.: 22. března 2001 - 31. srpna 2004
Ing. Pavel Prouza:   8. února 2001 - 21. března 2001 (pověřen řízením)
Ing. Jana Novotná:   1. ledna 2001 -  7. února 2001