Řády a Obchodní podmínky

Energetický regulační úřad v souladu s § 17e odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinen konzultovat návrhy Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu nebo návrhy jejich změn.

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Nabídka pro účastníky trhu s plynem

Vyzýváme všechny účastníky trhu s plynem, kteří mají zájem o zasílání informací o Řádech provozovatelů plynárenských soustav, obchodních podmínkách operátora trhu a případně dalších informacích souvisejících s jejich činností zveřejněných na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu, aby zaslali kontakty na odpovědné osoby svých společností na adresu martin.svoboda@eru.cz. Na tyto kontakty budou následně zasílány informace v případě, že na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu bude zveřejněn některý z výše uvedených dokumentů či důležitá informace.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 14.
Položek na stránku 10
  2