Pravidla trhu s plynem

Konzultační proces k případné novelizaci vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, kterou Energetický regulační úřad stanoví na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ve stanovených termínech je možné zasílat podněty, připomínky a návrhy k úpravě vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, obsahující charakteristiku podnětu, odůvodnění, přínos a návrh úpravy vyhlášky.