Mimosoudní řešení sporů

kliknutím zde přejdete na vzorové návrhy

(kliknutím zde přejdete na informace k mimosoudnímu řešení sporů v rámci Evropské unie)

Zákonné vymezení spotřebitelského sporu

Energetický regulační úřad (ERÚ) je podle § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu?

Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zákon o ochraně spotřebitele přiznává spotřebiteli podle § 20d právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Tímto způsobem zákon o ochraně spotřebitele vymezuje tzv. spotřebitelský spor.

Pro jaké případy je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů určeno?

V oblasti energetiky jsou spotřebitelským sporem výhradně spory vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, plynu, tepelné energie nebo jejich distribuce. Typicky se jedná o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, případně smlouvu o dodávce tepelné energie.

Působnost ERÚ rozhodovat spotřebitelské spory na návrh spotřebitele upravuje § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona. Podle § 17 odst. 7 písm. e) bodu 1. a 2. rozhoduje ERÚ na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti:

 • spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,
 • spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

Podle prvního bodu je ERÚ oprávněný rozhodovat spotřebitelský spor, ve kterém se zákazník s postavení spotřebitele domáhá splnění povinnosti, která vyplývá pro držitele licence (obchodníka s elektřinou nebo plynem) ze smlouvy a tato povinnost není řádně a včas splněná. ERÚ rozhodnutím držiteli licence uloží povinnost v navržené lhůtě splnit, např. zahájit dodávku elektřiny (plynu), pokud nebyla zahájena v dohodnutém termínu, provést vyúčtování dodávky elektřiny (plynu), nebo zaslat přeplatek z vyúčtování dodávky elektřiny (plynu) ve stanovené lhůtě.

Podle druhého bodu je ERÚ oprávněný rozhodnutím určit, např. zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence zanikl, a kdy se tak stalo, pokud zákazník učinil právní jednání směřující k zániku právního vztahu (výpověď, odstoupení, oznámení o ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou) a držitel licence právní následky takového právního jednání nerespektuje.

ERÚ naopak není příslušný k rozhodování sporů ze smluv, jejichž předmětem není poskytování služby dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Jedná se především o smlouvy, jejichž předmětem je koupě věci nebo poskytování jiné služby mimo energetiku. Takovou smlouvou je i smlouva o zprostředkování výběru jiného dodavatele energií. K řešení spotřebitelských sporů z takových smluv jsou příslušné jiné subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako např. finanční arbitr, Český telekomunikační úřad nebo Česká obchodní inspekce.

Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu podle § 20i zákona o ochraně spotřebitele

 • ERÚ je vedený v seznamu Evropské komise jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v energetice (subjekt ADR); tímto subjektem je podle zákona o ochraně spotřebitele ERÚ
 • řízení ve věci spotřebitelského sporu je vedeno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce, popřípadě v jazyce slovenském
 • sporné řízení se zahajuje na návrh zákazníka; návrh musí obsahovat náležitosti stanovené § 37 a § 45 správního řádu
 • podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku
 • výsledkem řízení je vydání rozhodnutí ve věci, které je okamžikem právní moci závazné pro účastníky spotřebitelského sporu; pravomocné rozhodnutí ve věci je vykonatelné, pokud není účastníky řízení dobrovolně splněno
 • náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, přizná správní orgán účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl; mněl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, může správní orgán náhradu nákladů poměrně rozdělit, popřípadě rozhodnout, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo; i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu správní orgán přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze správního orgánu
 • lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh zákazníka v postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů; průměrná délka mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je 4 měsíce
 • proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek (rozklad), o kterém rozhoduje Rada ERÚ; rozhodnutí do doby rozhodnutí o rozkladu není pravomocné a vykonatelné
 • navrhovatel může ukončit účast ve spotřebitelském sporu zpětvzetím návrhu, pokud se v mezidobí předmět sporu vyřešil jednáním s držitelem licence nebo zákazník již nemá zájem na projednání a rozhodnutí sporu; řízení je následně zastaveno
 • pokud je předmětem návrhu věc, jejíž řešení není ve věcné  působnosti ERÚ, takový návrh bude odložen, případně postoupen příslušnému správnímu orgánu

Náležitosti návrhu na zahájení řízení ve věci spotřebitelského sporu

1.    označení účastníků řízení

 • navrhovatel – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
 • odpůrce (držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem, nebo rozvod tepelné energie podle energetického zákona, který je dodavatelem elektřiny, plynu nebo tepelné energie) – název nebo obchodní firma, IČO, adresa sídla

2.   srozumitelný a věcný popis problému týkající se dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie

3.    návrh rozhodnutí, co konkrétně navrhovatel požaduje, např.:

 • „Společnost ………, se sídlem ………, IČO ………, je povinna splnit povinnost ze smlouvy č. ……… ze dne ………, a to ……… (konkretizovat povinnost), a to do … dnů od právní moci rozhodnutí."
 • „Právní vztah mezi ……… (navrhovatel) a ……… (odpůrce) založený smlouvou č. ……… ze dne ……… zanikl na základě ……… (např. odstoupení, výpovědi) ze dne ……… ke dni ……… (popř. takový právní vztah ne/vznikl či trvá)."

4.    vlastnoruční podpis

5.    přílohy

 • k podání je třeba přiložit všechny dokumenty týkající se problému, zejména smlouvy, jejich dodatky, všeobecné obchodní podmínky dodávky, jednostranné úkony zákazníka v podobě odstoupení nebo výpovědi smlouvy, oznámení o ukončení smlouvy na dobu určitou, dokumenty o dosavadní komunikaci s držitelem licence, popř. jiné dokumenty, pokud se týkají věci

6.    návrh je třeba označit jako návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu a je třeba jej zaslat ERÚ

 • poštou na adresu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, oddělení sporných řízení
 • do datové schránky ERÚ eeuaau7
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@eru.cz

 

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle § 17 odst. 7 písm. e) bod 1. energetického zákona naleznete zde ve formátu .pdf a zde ve formátu .docx.

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle § 17 odst. 7 písm. e) bod 2. energetického zákona naleznete zde ve formátu .pdf a zde ve formátu .docx.

 

V případě, že máte další dotazy ohledně mimosoudního řešení sporů, kontaktujte nás PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE ZDE

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.