Uznávání odborné kvalifikace

Energetický regulační úřad upozorňuje, že řízení o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti se NEVZTAHUJE na osoby, které získaly odbornou kvalifikaci na území České republiky.

Dne 1. května 2004 nabyl účinnosti zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Energetický regulační úřad se od tohoto data stává uznávacím orgánem pro uznávání odborné kvalifikace v energetických odvětvích ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Regulovanými jednotkami (činnostmi podle výše uvedených zákonů) jsou:

1. držitel licence - fyzická osoba
2. odpovědný zástupce za licencovanou činnost

Platné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, včetně přehledu regulovaných činností a povolání, je umístěno na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: http://www.msmt.cz/.

Znění zákona rovněž najdete na internetové stránce Energetického regulačního úřadu pod odkazem Poskytování informací (Předpisy upravující postup ERÚ při poskytování informací).

Podrobnější informace k zákonům, vyhláškám a směrnicím, které se týkají uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti na území České republiky, lze získat u resortního koordinátora ERÚ.

Kontakt:

Ing. et Ing. Lucie Vildomcová
tel.: +420 595 590 855 
e-mail: lucie.vildomcova@eru.cz

 

Postup při žádání o uznání odborné kvalifikace pro podnikání ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tato informace je určena zejména státním příslušníkům členských států Evropské unie (EU), včetně České republiky, Evropského hospodářského prostoru (EHP - Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska, kteří chtějí vykonávat v České republice regulované povolání nebo činnost.

1. Žadatel vyplní žádost a přiloží požadované doklady

Vzor žádosti o uznání odborné kvalifikace je k dispozici:

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace (dále jen "zákon") uchazeč v žádosti uvede:

 • jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresu pro doručování písemností;
 • regulovanou činnost, kterou hodlá v ČR vykonávat;
 • zamýšlenou formu výkonu regulované činnosti (podnikatel, zaměstnanec, jiný vztah).

K žádosti je třeba doložit:

 • doklad k prokázání totožnosti;
 • doklad osvědčující státní příslušnost;
 • doklad o odborné kvalifikaci:
  • doklad o odborné kvalifikaci zahrnuje:
   • doklad o vzdělání a odborné přípravě (z něho musí být zřejmý jeho stupeň, tj. vzdělání základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské nebo magisterské, a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, které se prokazují),
   • doklad o výkonu předmětné činnosti, jenž musí obsahovat údaje potřebné pro posouzení žádosti o uznání odborné kvalifikace, zejména údaje o délce, obsahu a formě výkonu předmětné činnosti,
  • další informace:
   • doklady je nutné předložit v originále nebo v ověřené kopii,
   • doklady o odborné a jiné způsobilosti musí být přeloženy do češtiny, pokud v ní nejsou vydány, nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak;
 • doklad o jiné způsobilosti:
  • dokladem o jiné způsobilosti je:
   • doložení bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů nebo odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu původu, který dokládá, že požadavky na bezúhonnost pro výkon regulované činnosti jsou splněny (nevydávají-li příslušné orgány členských států tyto doklady, nahrazují se čestným prohlášením, které uchazeč učinil před příslušným orgánem členského státu původu anebo, je-li to vhodné, před notářem usazeným v členském státu původu);
 • doklad o zaplacení správního poplatku:
  • poplatek činí 2.000,- Kč
  • lze jej uhradit při podání žádosti kolkem, bezhotovostním převodem na zvláštní účet ERÚ nebo v hotovosti na pokladně ERÚ, nejdéle však do doby před rozhodnutím ERÚ jako uznávacího orgánu.

2. Žadatel předloží žádost uznávacímu orgánu - ERÚ

Vyplněnou žádost s přílohami předloží žadatel Energetickému regulačnímu úřadu. Žádost lze předložit i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je povinno ji bez zbytečného odkladu ERÚ postoupit.

Řízení o uznání odborné kvalifikace probíhá v českém jazyce.

3. Rozhodnutí o žádosti

Podle § 24 odst. 5 zákona je ERÚ povinen o žádosti rozhodnout bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny povinné údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti.

Po nabytí právní moci rozhodnutí je uznávací orgán povinen vrátit uchazeči doklady (doklad osvědčující jeho státní příslušnost, prokázání totožnosti, doklad o odborné kvalifikaci, doklad o jiné způsobilosti a doklad o zaplacení správního poplatku), pokud byly předloženy v originále nebo ověřené kopii.

ERÚ vydá rozhodnutí, kterým:

 • uzná odbornou kvalifikaci, nebo
 • požaduje od žadatele před uznáním odborné kvalifikace splnění kompenzačních opatření (výkon předmětné činnosti ve stanovené délce, absolvování adaptačního období nebo složení rozdílové zkoušky), nebo
 • zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace.

 

Formulář pro čestné prohlášení odborně způsobilé osoby (DOC, 28 kB).

Nebyly nalezeny žádné položky.